Regulamin korzystania z voucherów prezentowych do restauracji nowy gurewicz

restaurant w otwocku z dnia 24.10.2022


§ 1 Pojęcia

Pod pojęciami użytymi w treści niniejszego dokumentu rozumie się:
1.  
Klient – osoba zakupująca voucher prezentowy do Restauracji Nowy Gurewicz Restaurant w Otwocku;
2.
Posiadacz vouchera – osoba wskazana w treści vouchera z wyszczególnieniem jej imienia i nazwiska, która posiada voucher i jest uprawniona jego wykorzystania;
3.  
Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z voucherów prezentowych do Restauracji Nowy Gurewicz Restaurant w Otwocku z dnia 24.10.2022;
4.  
Restauracja – Restauracja Nowy Gurewicz Restaurant w Otwocku (05-500) przy ul. Armii Krajowej 8;
5.  
Spółka – Spółka Mirai Clinic Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku;
6.  
Usługi gastronomiczne –  usługi świadczone przez Restaurację Nowy Gurewicz Restaurant w Otwocku, mieszczące się w zakresie zwykłej działalności Restauracji, w tym usługi i świadczenia promocyjne;
7.  
Voucher/Voucher prezentowy – dokument potwierdzający uprawnienie imiennie wskazanej w nim osoby do pokrycia ceny za usługę̨ gastronomiczną do wysokości kwoty w nim określonej oraz w określonym czasie, posiadający nominał w wysokości: 200 zł, 300 zł i 500 zł brutto.

§ 2 Postanowienia wstępne

    1. Regulamin określa zasady wydawania dokumentów potwierdzających uprawnienie jego posiadacza do pokrycia ceny za usługę̨ gastronomiczną do wysokości kwoty w nim określonej w Restauracji Nowy Gurewicz Restaurant w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 8.
2.      Zasady zawarte w regulaminie stosuje się̨ do Voucherów prezentowych wydawanych przez spółkę̨ Mirai Clinic Spółka z o.o. – właściciela Restauracji.
3. W skład usług realizowanych na podstawie Vouchera wchodzą dania z aktualnego menu Restauracji oraz napoje bezalkoholowe, wina i alkohole z aktualnego menu restauracji.

§ 3 Zasady wydawania Voucherów

       1. Spółka wydaje Vouchery prezentowe w trzech wariantach nominalnych: 200 zł, 300 zł i 500 zł. Kwoty wskazane na Voucherze są kwotami brutto.
2. Limit kwotowy na Voucherze wyrażony jest w złotych polskich i stanowi maksymalną wartość towaru lub usługi, którą posiadacz może nabyć od Restauracji na podstawie Vouchera.
3. Vouchery można nabyć́ i opłacić osobiście w Restauracji.
4. Vouchery bedą̨ wydawane Klientowi po uzgodnieniu kwoty przedpłaconej, wybranej spośród trzech dostępnych opcji nominalnych i uiszczenia tej kwoty bezpośrednio w Restauracji kartą lub gotówką. Vouchery bedą̨ wydawane ze wskazaniem wybranej w chwili zakupu Vouchera wartości nominalnej.
5. W przypadku przerobienia, podrobienia, uszkodzenia lub zniszczenia Voucher traci swoją ważność i nie podlega wymianie na inny. Za przerobiony uznaje się̨ Voucher z skreśleniami, dopiskami lub zamalowanymi danymi/informacjami, w szczególności odnoszącymi się̨ do wartości Vouchera, daty jego ważności lub numeru Vouchera.

§ 4 Zawartość́ Vouchera

      1. Wygląd, kolorystyka oraz kształt Vouchera zależeć bedą̨ od wyłącznej decyzji Spółki. Vouchery mogą̨ różnić się̨ od siebie wyglądem zewnętrznym, co nie wpływa na jego ważność oraz możliwość jego realizacji.
2. Każdy Voucher będzie zawierał następujące informacje: imię̨ i nazwisko, wartość, termin ważności, unikalny numer Vouchera oraz podpis osoby uprawnionej do jego wystawienia. 

§ 5 Sposób użycia Vouchera

      1. Posiadacz vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w barze restauracji (tel. +48 578 778 870 lub na miejscu u obsługi restauracji).
2. Rezerwacji przy użyciu Vouchera może dokonać wyłącznie osoba wskazana imiennie w treści Vouchera.
3. Voucher może zostać wykorzystany jeden raz. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za jedną usługę̨,
4. Voucher powinien być wykorzystany w taki sposób, aby w całości pokrył koszt usługi. Jeśli wartość usługi przekracza wartość́ Vouchera, posiadacz Vouchera ma prawo wykorzystania Vouchera jako częściowej zapłaty, regulując resztę̨ należności w gotówce.
5. Posiadacz vouchera zobowiązany jest do zachowania Vouchera do czasu przybycia do Restauracji i oddania do w barze restauracji obsłudze przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Posiadacz vouchera zobowiązany jest do przekazania restauracji oryginału Vouchera.
6.  Spółka ma prawo odmówić́ realizacji Vouchera w następujących przypadkach:

      a)      uszkodzenia Vouchera w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie lub jego treści,
b)      brak osobistej obecności Posiadacza vouchera przy jego realizacji,
c)      w razie zauważenia jakichkolwiek poprawek, zmian, przeróbek lub powzięcia wątpliwości, co do autentyczności vouchera,
d)      upływu terminu wskazanego w voucherze. Posiadaczowi vouchera przysługuje w takiej sytuacji zwrot kwoty stanowiącej równowartość wpisanej w treści vouchera jako jego wartość nominalna.
7. Zagubione lub skradzione Vouchery przepadają̨ bez prawa do rekompensaty z tego tytułu.
8. Nabyte Vouchery nie upoważniają̨ do pierwszeństwa w zakresie rezerwacji stolika i innych usług i bedą̨ realizowane jedynie w przypadku dostępności miejsc lub usług.
9.  Za oryginalne i ważne uznaje się̨ wyłącznie Vouchery wystawione przez Spółkę̨.
10. Odsprzedaż̇ lub prośba odsprzedaży unieważnia Voucher bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

§ 6 Postanowienia końcowe

       1.  Podpisanie niniejszego Regulaminu oznacza zaakceptowanie jego treści.
2.  Aktualna wersja regulaminu dostępna jest u obsługi restauracji.
3.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.10. 2022 r.

 

 
Nowy Gurewicz Restaurant, ul. Armii Krajowej 8, 05-400 Otwock
Nowy Gurewicz Restaurant
ul. Armii Krajowej 8, 05-400 Otwock
Nowy Gurewicz Restaurant © 2022. All Rights Reserved. | Polityka prywatności
Nowy Gurewicz Restaurant © 2022.
All Rights Reserved. | Polityka prywatności