REGULAMIN POBYTU W POKOJACH OBIEKTU POD NAZWĄ NOWY GUREWICZ W OTWOCKU
WRAZ Z WYŻYWIENIEM

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez spółkę Mirai Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwock przy ul. Armii Krajowej 8 (KRS: 0000796790) (dalej: „Spółka”), odpowiedzialności oraz przebywania na terenie części mieszkalnej obiektu pod nazwą  Nowy Gurewicz położonego w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 8 (dalej: „Obiekt Nowy Gurewicz”) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej wraz z niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”).
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu Nowy Gurewicz (dalej: „Goście”).
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest zapoznanie się przez Gości z Regulaminem oraz akceptacja jego treści .
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji Obiektu Nowy Gurewicz.

§2 DOBA POBYTOWA
 1. Pokój pobytowy wynajmowany jest na doby pobytowe.
 2. Doba pobytowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Każdorazowo okres najmu określony jest w dokonanej przez Gościa rezerwacji.
 4. Długość doby pobytowej określona w ust. 2 może podlegać zmianom w zależności od dostępności pokoju, bądź oferty wybranej przez Gościa podczas rezerwacji i ujętej w potwierdzeniu rezerwacji. Powstała w trakcie pobytu chęć przedłużenia doby pobytowej winna być zgłaszana pracownikowi recepcji Obiektu Nowy Gurewicz nie później niż do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin zwrotu pokoju.
 5. Przedłużenie doby pobytowej możliwe jest wyłącznie za zgodą Obiektu Nowy Gurewicz.
§3 REZERWACJA I MELDUNEK
  1. Rezerwacji można dokonać:
  2. – pisemnie na adres e-mail: pokoje@nowygurewicz.pl,
   – telefonicznie pod numerem 577-778-896
   – osobiście w Obiekcie Nowy Gurewicz w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 8.

  3. Rezerwacja może zostać odwołana w tej samej formie, w której możliwe jest jej dokonanie w terminie 2 dni.
  4. Meldunku można dokonać w godzinach 14:00 – 21:00.
  5. Podstawą zameldowania jest okazanie w recepcji dokumentu tożsamości z fotografią. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości obsługa recepcji ma prawo odmówić wydania karty do pokoju i zawarcia umowy.
  6. Recepcja Obiektu Nowy Gurewicz, w trakcie procesu meldowania Gościa, uprawniona jest do zbierania danych osobowych na karcie meldunkowej. Zasady w zakresie przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, która dostępna jest w recepcji Obiektu Nowy Gurewicz.
  7. Obiekt Nowy Gurewicz może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Obiektu Nowy Gurewicz lub mieniu Gości, szkody na osobie innych Gości, pracownika, lub innych osobach przebywających na terenie całego obiektu Nowy Gurewicz.
  8. Obiekt Nowy Gurewicz może odmówić przyjęcia każdego innego Gościa, który w ocenie obsługi zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu, wizerunkowi innych Gości, pracowników oraz Obiektu Nowy Gurewicz.
  9. Obiekt Nowy Gurewicz może odmówić lub zaprzestać świadczenia usług Gościom będących pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
  10. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
  11. W pokojach po godzinie 22:00 mogą przebywać tylko osoby zameldowane.
 • §4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE
  1. Obiekt Nowy Gurewicz świadczy usługi z najwyższą dbałością o jakość i standard. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o natychmiastowe ich zgłoszenie w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
  2. Do każdej wykupionej doby pobytowej, Gość otrzymuje nieodpłatnie wyżywienie w postaci śniadania od godziny 8:00 – 12:00. Posiłki podawane są w sali Nowy Gurewicz Restaurant. Obiady oraz kolacje serwujemy na życzenie Gościa w godzinach pracy restauracji tj 12:00 – 21:00.
  3. Gościom przysługuje prawo korzystania z parkingu Obiektu Nowy Gurewicz, który jest parkingiem niestrzeżonym, przy czym Obiekt Nowy Gurewicz nie dokonuje rezerwacji miejsc parkingowych i nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiona na terenie parkingu pojazdy, ani pozostawione w nich mienie.
  4. Na prośbę gościa istnieje możliwość wstawienia do pokoju czajnika elektrycznego.
  §5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
  1. W Obiekcie Nowy Gurewicz obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego. W czasie ciszy nocnej Goście mają obowiązek odpowiedniego zachowania i nie zakłócania spokoju innych osób. W innym przypadku pobierana jest opłata określona w cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
  2. Od godziny 21:00 wejście dla Gości Obiektu Nowy Gurewicz możliwe jest po uprzednim telefonicznym kontakcie z ochroną pod nr tel. 695-960-089.
  3. Dzieci poniżej 12 lat mogą znajdować się na terenie Obiektu Nowy Gurewicz wyłącznie pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
  4. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich, nad którymi mają obowiązek sprawowania opieki.
  5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu Nowy Gurewicz, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób, Gość ponosi także odpowiedzialność finansową za szczególne zabrudzenia, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
  6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien zakręcić krany, zamknąć drzwi oraz okna i zabrać kartę klucz, za której zgubienie lub brak zwrotu pobierana jest opłata określona w cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
  7. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach pobytowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Zabronione jest także używanie w pokojach pobytowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci. W przypadku stwierdzenia dezaktywacji czujki dymu poprzez jej zasłonięcie, rozłączenie lub w jakikolwiek sposób wpłynięcie na jej funkcjonalność, Gość zostanie obciążony karą w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu za każde naruszenie.
  8. Na terenie Obiektu Nowy Gurewicz, w tym – w pokojach pobytowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Zakaz ten także dotyczy używania jakichkolwiek środków w tym leczniczych, które wymagają podgrzewania lub palenia. W przypadku złamania zakazu palenia papierosów lub/i wyrobów tytoniowych Gość zostanie obciążony karą w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu za każde naruszenie.
  9. W przypadku uruchomienia alarmu przeciwpożarowego i interwencji straży pożarnej, pobierana jest opłata zależna od sytuacji, przy czym Obiekt Nowy Gurewicz nie wyklucza możliwości dochodzenia dodatkowego odszkodowania przewyższającego wysokość pobranej opłaty na drodze sądowej.
  §6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU APARTAMENTY NOWY GUREWICZ
  1. Odpowiedzialność Obiektu Nowy Gurewicz z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Obiektu Nowy Gurewicz regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
  2. Gość ma obowiązek przechowywania pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności oraz przedmiotów mających wartość naukową i artystyczną w sejfie znajdującym się w wyposażeniu każdego pokoju pobytowego.
  3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  4. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju pobytowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku niewskazania w/wym. adresu w wyznaczonym terminie zastosowanie znajdą ogólnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności art. 187 Kodeksu cywilnego i następnych i/lub ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.
  §7 REKLAMACJE
  1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
  2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja Obiektu Nowy Gurewicz i mogą one być składane:
  3. – pisemnie na adres e-mail: pokoje@nowygurewicz.pl,
   – telefonicznie pod numerem: 576-010-205,
   – osobiście w Obiekcie Nowy Gurewicz w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 8.

  4. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Obiekt Nowy Gurewicz nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia. Obiekt Nowy Gurewicz poinformuje Gościa o rozpoznaniu reklamacji w formie w jaki została przez niego złożona lub w inny wskazany przez Gościa przy złożeniu reklamacji sposób.
  §8 POSTANOWIENIA DODATKOWE
  1. W częściach ogólnodostępnych Obiektu Nowy Gurewicz obowiązuje zakaz spożywania artykułów spożywczych oraz alkoholu niezakupionego w Obiekcie Nowy Gurewicz, Nowy Gurewicz Restaurant lub Nowy Gurewicz Cafe.
  2. W pokojach do dyspozycji Gości znajdują się lodówki.
  3. W Obiekcie Nowy Gurewicz obowiązuje zakaz wrzucania odpadów medycznych (np. strzykawek, igieł) do koszy na śmieci znajdujących się w pokoju pod rygorem ponoszenia wszelkich kosztów szkód powstałych wskutek zranienia taką igłą przez inną osobę/pracownika Obiektu Nowy Gurewicz, w tym w szczególności do zwrotu kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, kosztów lekarstw, rehabilitacji, specjalistycznej opieki, odpowiedniego odżywiania, kosztów przejazdów do szpitala. Chęć utylizacji odpadów medycznych należy zgłaszać do działu recepcji.
  4. Ze względu na komfort wszystkich Gości, Obiekt Nowy Gurewicz nie przyjmuje zwierząt. Wyjątkiem są zwierzęta asystujące osobom z niepełnosprawnością wzrokową lub ruchową lub inne zwierzęta asystujące np. psy policyjne. Zwierzęta, których jedyną funkcją jest zapewnienie wsparcia emocjonalnego i pocieszenia lub odstraszanie od przestępstw, nie są zwierzętami asystującymi. Za naruszenie powyższego zakazu Gość zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu.
  5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu Nowy Gurewicz akwizycji, sprzedaży obnośnej i działalności hazardowej.
  6. Zabrania się wnoszenia na teren Obiektu Nowy Gurewicz i posiadania: – przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej, noży, – materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych, – środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających, – pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących. Za naruszenie powyższego zakazu Spółka uprawniona jest do nałożenia na Gościa kary w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu. Przy czym Spółce przysługuje także prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość nałożonej kary.
  7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu oraz w częściach wspólnych Obiektu Nowy Gurewicz.
  8. W okresie od wprowadzenia do odwołania, nie później jednak niż w czasie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Obiekt Nowy Gurewicz wprowadza i przestrzega wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz w recepcji Obiektu Nowy Gurewicz.
  9. Wprowadzenie wytycznych, o których mowa w ust. 8 powyżej ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Gości Obiektu Nowy Gurewicz oraz minimalizowanie ryzyka zakażenia i nie stanowi podstawy dla Gościa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.

  Życzymy przyjemnego pobytu!

  HOTELOWY CENNIK KAR PIENIĘŻNYCH
  1. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu Nowy Gurewicz, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób, również za zabrudzenia wymagające specjalistycznego sprzątania – do 500 zł
  2. Za zgubienie lub brak zwrotu karty klucz – 50 zł
  3. W przypadku stwierdzenia dezaktywacji czujki dymu poprzez jej zasłonięcie, rozłączenie lub w jakikolwiek sposób wpłynięcie na jej funkcjonalność. A także w przypadku złamania zakazu palenia papierosów lub/i wyrobów tytoniowych – 1 000 zł
  4. Przyjazd ze zwierzęciem bez wcześniejszego ustalenia z hotelem – 500 zł
  5. Zabrania się wnoszenia na teren Obiektu Nowy Gurewicz i posiadania: – przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej, noży, – materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych, – środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających, – pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących.
   Kara w wysokości: do 5 000 zł
  6. W przypadku skargi innych Gości na niezachowanie ciszy nocnej na obiekcie – 1 000 zł
  Wszystkie wskazane w niniejszym cenniku opłaty i kary są kwotami brutto.
  Nowy Gurewicz Restaurant, ul. Armii Krajowej 8, 05-400 Otwock
  Nowy Gurewicz Restaurant
  ul. Armii Krajowej 8, 05-400 Otwock
  Nowy Gurewicz Restaurant © 2022. All Rights Reserved. | Polityka prywatności
  Nowy Gurewicz Restaurant © 2022.
  All Rights Reserved. | Polityka prywatności